FOTOVOZ

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

KOLAUDUJETE, STAVIATE, PREDÁVATE, PRENAJÍMATE – NOVOSTAVBU alebo REKONŠTRUOVANÚ BUDOVU ?

- Nezabudnite na Energetický certifikát!!!

VIETE OTOM?

V tomto roku vstúpila do platnosti nová vyhláška podľa ktorej budovy a rodinné domy postavené po 31.12.2015 musia spĺňať nové minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť – teda po novom nestačí mať energetický certifikát, ale aj výsledok musí spĺňať kritéria zákona a noriem. – pripravujeme podrobnosti

Nebudeme sa tváriť, že sme o tom nevedeli, nakoľko zákonom stanovené požiadavky na min. kategóriu B už od roku 2009 nikto nerešpektoval, čo bolo spôsobené predovšetkým ignoráciou Energetického projektového hodnotenia (postarom – teplotechnické posúdenie stavby) potrebného ku stavebnému povoleniu, ktoré nielenže často krát neboli vypracované podľa platnej vyhlášky z roku 2013 odborne spôsobilými osobami na energetickú certifikáciu budov, ale ich výsledok nebránil k začatiu stavby. Toho dôsledkom je povolenie stavieb, ktoré podľa projektu nespĺňajú potrebné kritéria s ohľadom na platné normy, zákony, vyhlášky a v konečnom dôsledku kolaudácia budov a domov často krát končí odignoráciou samotného výsledku ECB podľa platných noriem.

ČO BUDE ĎALEJ?

skolaudujeme, či nie?

e-mail: jozef.daniska1@gmail.com
kontakt: +421 948 52 51 53

Včasné zadanie výpočtu Energetického certifikátu, potrebného nielen ku kolaudácii resp. predbežného zhodnotenia navrhovaného stavu tzv. Energetické Projektové hodnotenie - potrebné ku stavebnému povoleniu OD 1.1.2013, Vám môže UŠETRIŤ  nemalé finančné PROSTRIEDKY nielen za “ECB”, ale aj za BUDÚCE spotreby ENERGIÍ.

Spoločnosť Fotovoz, s.r.o. - Energetická certifikácia budov, fotovoltika a obnoviteľné zdroje ako pobočka Delphia, s.r.o. pre Bratislavu a okolie, a zastúpenie pre mestá západného slovenska, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2008 sa špecializuje na energetickú certifikáciu budov, tepelno-technické posúdenia, energetické poradenstvo a iné činnosti v stavebníctve, s cieľom podporiť a zlepšovať energetickú hospodárnosť budov podľa smerníc EÚ a Rady č. 2002/91/ES.

Spoločnosť  FOTOVOZ, s.r.o. vypracovala a riadne registrovala už niekoľko tisíc energetických certifikátov a tepelno-technických posudkov pre rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy…

Úsporné a racionálne využívanie prírodných (obnoviteľných) zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti priority, ktoré sa dotýkajú každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie. Dôležitým nástrojom sa stáva energetická certifikácia budov, ktorá sa vzťahuje na kategórie budov:

 • B1 – rodinné domy
 • B2 – bytové domy
 • B3 – administratívne budovy
 • B4 – budovy škôl a školských zariadení
 • B5 – budovy nemocníc
 • B6 – budovy hotelov a reštaurácií
 • B7 – športové haly a iné budovy určené na šport
 • B8 – budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • B9 – ostatné nevýrobné budovy, spotrebúvajúce energiu alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

NOVINKA – NOVÁ VYHLÁŠKA platná od  1.1.2017

 

 

VYHLÁŠKA  324/2016 Z. z.

 

 

OD 1.1.2013 je v platnosti Zákon č. 300/2012, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon. 

555_2005_zmeny_300_2012  

 

Zmeny a doplnenia týchto zákonov výrazne menia nielen povinnosti vlastníkov zabezpečiť ECB pri Kolaudácii, predaji a prenájme budov (povinné od 1.1. 2008, z.č. 555/2005), ale aj povinné uvádzanie vypočítaných hodnôt z ECB v inzercii predávaných a prenajímaných všetkých budov v zmysle platného zákona.

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.

Energetická certifikácia je povinná pri:

 • dokončení novej budovy - povinnosť doložiť ku kolaudácií
 • dokončení významnej obnovy budov - obnovou sa v zmysle zákona myslí na stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25%  , pri niektorých objektoch je to už samotná výmena pôvodných okien a najmä výplní otvorov, prístavby, prestavby, rekonštrukcie, kde sa významne zmení celková teplotechnika stavby a teda potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • predaji budovy - nová, stará, všetky v zmysle zákona, povinnosť uvádzať údaje z ECB pri inzercii
 • prenájme budovy
Inak je dobrovoľná pre potreby zhodnotenia skutkového stavu a možnosti návrhu opatrení na zlepšenie Energetickej hospodárnosti budovy.

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV na Rodinné domy

EXPRESNE RÝCHLO už   do 24 hod. od obhliadky objektu

Ostatné objekty iného charakteru podľa dohody, cena individuálne po osobnej obhliadke.

Cena závisí od veľkosti, podlažnosti, charakteru a dostupných podkladov na riadne vypracovanie ECB podľa platného zákona č. 300/2012.

 

Povinnosti vlastníka budovy: 

(1) Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát

a) ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
b) do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti  energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

(2) Vlastník existujúcej budovy je povinný

a) zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
b) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému,
c) uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a

1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
2. pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

(3) Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide

a) o budovu podľa § 5 ods. 2 písm. b) a
b) o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.

(4) Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, je povinný poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia.
(5) Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.
(6) Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri jej významnej obnove uplatniť nové alebo obnovené technické systémy, zaviesť inteligentné meracie systémy a inštalovať automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané na úsporu energie.

Energetická certifikácia sa nevzťahuje na:

 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnotyalebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku, alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25% pri celoročnom užívaní.
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy (ďalej len “ECB”) – je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových  parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorý ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať ECB zaradenie budovy, na základe výpočtu, do tried energetickej hospodárnosti od A až po G.
Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A, prípadne B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G.
Je možné popísať budovy kategorizované v energetických triedach ako:
 • A. Pasívny objekt
 • B. Nízkoenergetický objekt
 • C. Objekt s nízkou spotrebou energie
 • D. Hospodárny objekt
 • E. Nehospodárny objekt
 • F. Nevyhovujúci objekt
 • G. Mimoriadne nevyhovujúci objekt

Ochranné prvky certifikátu

Vydávanie energetického certifikátu budov prebieha v centrále firmy Delphia, s.r.o..  Celý proces výpočtu a výroby ECB prebieha nasledovne:
 • osobná obhliadka, prevzatie a zapožičanie projektovej dokumentácie stavby, spísanie objednávky a všetkých zmien oproti projektu, aby bol výpočet podľa skutkového vyhotovenia stavby
 • fotodokumentácia objektu
 • zosumarizovanie údajov z osobnej obhliadky a prístupnej projektovej dokumentácie stavby
 • výpočtom odborne spôsobilými osobami pre miesta spotreby podľa požiadaviek objektu
 • registráciou Energetického certifikátu na stránke ministerstva www.inforeg.sk
 • vytlačením na papier s prideleným číslom z ministerstva a s ochrannými prvkami
 • osobné odovzdanie Originálu ECB pre majiteľa budovy, kópie originálu pre stavebný úrad, faktúry za poskytnuté služby a vrátenie prevzatej projektovej dokumentácie a príloh.

 

Výpočty sú vykonávané pomocou software schválenými pre danú vyhlášku, čo napomáha k presnosti prepočtov.

Osvedčenia

 • Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - teplotechnika je oblasť výpočtu, kde sa započítavajú teplotechnické vlastnosti použitých materiálov, charakteristiky prestupu tepla a ich hrúbky. Najmä steny, podlahy, stropy, otvorové a strešné konštrukcie. Odborne spôsobilá osoba na Tepelnú ochrana stavebných konštrukcií a budov zastrešuje celkový výpočet a proces registrácie ECB na ministerstve – Všetky typy budov
 • Vykurovanie a príprava teplej vody - vykurovanie a príprava teplej vody sú jednoznačne silné atribúty, ktoré vplývajú na celkovú spotrebu stavby. Pri výpočte máme na zreteli zdroj tepla (kotol, tepelné čerpadlo, …), jeho účinnosť a celkovú kvalitu vykurovacieho systému. Rovnako ako pri príprave teplej vody. Výsledkom je potreba energie ktorá sa podieľa na celkovom hodnotení budovy. - Všetky typy budov
 • Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov - pri budovách väčšieho charakteru ako sú administratívne budovy, obchodné centrá, školy, haly a pod.. je už nutné započítavať do celkového hodnotenia aj elektroinštalácie. Najmä svietidlá, ktoré majú vplyv na celkovú potrebu energie budovy.
 • Vetranie a klimatizácia - objekty, ktoré majú veľké klimatizačné jednotky na úpravu vzduchu, prípadne chladenie, spotrebujú nemalé množstvo energie. Na základe potreby energie sa vypočítava jednotková potreba energie na m2 a táto sa pripočítava k celkovému hodnoteniu objektu.

Nakoľko naša spoločnosť má uzatvorené vzťahy s odborne spôsobilými osobami pre všetky miesta spotreby, zabezpečujeme Energetickú certifikáciu na všetky typy budov, za výhodných podmienok pre naších klientov s potrebnou dávkou odbornosti a profesionálneho prístupu k zákazníkovi.

Legislatíva

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Jej cieľom je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v spoločenstve, berúc do úvahy vonkajšie klimatické podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a hospodárnosť prevádzky budov. Jednou z jej požiadaviek je aj energetická certifikácia budov.

NOVINKA – NOVÁ VYHLÁŠKA platná od  1.1.2017

 

 

VYHLÁŠKA  324/2016 Z. z.

POZOR !!!! OD 1.1.2013 v Platnosti Zákon č. 300/2012, ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

a ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

555_2005_zmeny_300_2012

 • Zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov - zákon z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja MVRR SR č.364/2012 - vyhláška z 12.novembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

Akcie

Spoločnosť Fotovoz, s.r.o. pre toho kto si objedná energetický certifikát budovy, ponúkame možnosť získať exkluzívne zľavy  na termosnímky pre kontrolu nežiaducích vplyvov zlých detailov konštrukcií.
PÝTAJTE SI VAŠE ZĽAVY – STAVAJTE A ŠETRITE S NAMI

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit - je technicko-ekonomické zhodnotenie skutkového stavu energetickej hospodárnosti budovy alebo komplexu budov. Vypracováva sa pre stavebné objekty, celé areály, technické prevádzky, v ktorých sú nainštalované zariadenia so spotrebou energie. Cieľom je zistiť možné úspory energií a výsledkom energetického auditu sú návrhy efektívnych opatrení na zníženie celkovej spotreby energie.

 Zastúpenie:  Bratislava, Trnava, Pezinok, Senec, Senica, Myjava, Piešťany, Hlohovec,… 

Načo mi to vlastne je?

Stručne povedané, zákonná podmienka a povinnosť - občiansky preukaz Vašej stavby - normalizované hodnotenie objektu z hľadiska teplotechnického, hodnotenie vplyvu a pôsobenia na životné prostredie. Aby aj ministerstvo životného prostredia malo informáciu, do akej miery je naša stavba šetrná k prírode a ako my prispievame k znižovaniu emisií škodlivých plynov a energetickej náročnosti budov. Nariadenia európskej únie v snahe minimalizovať plytvanie neobnoviteľnými zdrojmi energií, majú prispieť k ich zníženiu a nahrádzať ich alternatívnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov. Aj kupujúci a nájomca má právo vedieť, do čoho investuje svoje peniaze, aj na to nám slúži energetický certifikát, ktorý nám okrem iného napovie, čo je treba na konkrétnom dome, či budove zmeniť, vymeniť, zrekonštruovať, aby sme dosiahli parametre minimálne potrebné na požiadavky dnešných noriem.

REFERENCIE

MŠ LozornoRD 2dom Stupava, PORFIRD BA TrnavkaRD BA, P. BiskuiceRD BARD BratislavaRD Cífer, RUPETRD CíferRD ČakanyRD Ivanka pri DunajiRD JarovceRD LimbachOLYMPUS DIGITAL CAMERARD ModraRD Pečeňady,ARD s 3 B.j. RovinkaZKW, HrušovceZRC, Dun. LužnáHotel BratislavaGERGONNE, L.M., PromtoAXXENCE 2013P_20130403_163558DSC07300IMG_0311DSC04820Od roku 2008 sme ako obchodné zastúpenie spoločnosti Delphia, s.r.o. zabezpečili, obhliadli a riadne spracovali cez 2100 Energetických certifikátov a energetických posudkov. Vzhľadom na veľké množstvo RD, a rôzne výsledky ECB, s prihliadnutím na súkromie zákazníka, vyberáme len zopár referencií.

 

 REFERENCIE FOTOVOLTIKA

IMG_20161124_155044 IMG_20161124_155014 IMG_20161124_154958 IMG_20161118_134227 IMG_20161118_134133 DSC01317 DSC01314

DSC01315DSC01331DSC04158DSC04166DSC04168DSC06687DSC06692DSC06699DSC06704DSC06710DSC06712DSC04145DSC04152DSC04158

Categories

 • Žiadne kategórie

Search